ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ΟΙΚOΝ ΙΙ : ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΥΠΑΧΘΕΙΤΕ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ΟΙΚOΝ ΙΙ : ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΥΠΑΧΘΕΙΤΕ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών με απώτερο σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση διοξειδίου του άνθρακα.

Το πρόγραμμα αφορά :

Α) Σε κτίρια που έχουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο

Β) Χρησιμοποιούταν ως κύρια κατοικία

Γ) Οι ιδιοκτήτες πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια σύμφωνα με το εισόδημα επιβολής εισφοράς της τελευταίας από την υποβολή αιτήσεων εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Η υποβολή της αίτησης, η παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων και ολοκλήρωση του έργου μπορεί να ανατίθεται από τους ωφελούμενους σε σύμβουλο έργου.

 

Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ.

Επιλέξιμη κατοικία είναι η μονοκατοικία, πολυκατοικία και το μεμονωμένο διαμέρισμα που χρησιμοποιείται για κατοικία και

α) χρησιμοποιείτε ως κύρια κατοικία όπως προκύπτει από την τελευταία φορολογική δήλωση εισοδήματος.

β) έχει οικοδομική άδεια ή εάν αυτή δεν ανταποκρίνεται στην τρέχουσα κατάσταση της κατοικίας θα πρέπει να έχει νομιμοποιηθεί.

γ) να έχει καταταχθεί βάσει του πιστοποιητικού ενεργειακής κλάσης σε κατηγορία χαμηλότερή ή ίση της .

δ) να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

 

Β.ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ-ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ.

Δικαίωμα επιχορήγησης έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που

α) έχουν δικαίωμα πλήρους η ψιλής κυριότητας ή επικαρπία στην επιλέξιμη κατοικία. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων εμπράγματων δικαιωμάτων π.χ. συγκυριότητα, επικαρπία η αίτηση υποβάλλεται από έναν ιδιοκτήτη με τη συναίνεση των υπολοίπων.

β) πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια του παρακάτω πίνακα. Για τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος αθροίζονται τα εισοδήματα του υπόχρεου υποβολής της φορολογικής δήλωσης, της συζύγου και των τέκνων που έχουν δηλωθεί ως προστατευόμενα μέλη και έχουν υποβάλλει χωριστή φορολογική δήλωση.

 

 

Κατηγορία

 

 

Ατομικό Εισόδημα

 

Οικογενειακό Εισόδημα

 

Βασικό Ποσοστό Επιχορήγησης

 

Αύξηση Επιχορήγησης ανά εξαρτώμενα μέλη

 

Μέγιστο Ποσοστό Επιχορήγησης

1 Έως 10.000 Έως 20.000 60% 5% 70%
         2 >10.000 έως 15.000 >20.000 έως 25.000          50% 5% 70%
3 >15.000 έως 20.000 >25.000 έως 30.000 40% 5% 70%
4 >20.000 έως 25.000 >30.000 έως 35.000 35% 5% 70%
5 >25.000 έως 30.000 >35.000 έως 40.000 30% 5% 50%
6 >30.000 έως 35.000 >40.000 έως 45.000 25% 5% 50%
7 >35.000 έως 40.000 >45.000 έως 50.000 0% 0% 0%

 

Παρατήρηση 1. Στην περίπτωση που η κατοικία για την οποία γίνεται η αίτηση ενοικιάζεται ή παραχωρείται δωρεάν μπορεί να υπαχθεί αρκεί ο ενοικιαστής να το χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία.

Παρατήρηση 2. Η αύξηση του ποσοστού επιχορήγησης γίνεται με βάσει του αριθμού εξαρτημένων μελών που έχουν δηλώσει στην τελευταία φορολογική δήλωση.

Παρατήρηση 3. Κάθε ωφελούμενος μπορεί να υποβάλλει μόνο μία αίτηση.

Παρατήρηση 4. Για κάθε επιλέξιμη κατοικία μπορεί να υποβληθεί μόνο μια αίτηση.

 

Γ. ΥΨΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΚΙΝΗΤΡΑ

 

  1. Το ύψος του προϋπολογισμού της δαπάνης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 ευρώ ανά τιμή της επιφάνειας ως κύρια κατοικία όπως προκύπτει από το Ε9 με μέγιστο κόστος τις 25.000 ευρώ συμπεριλαμβανόμενων του Φ.Π.Α.
  2. Επιπρόσθετα επιχορηγούνται σε ποσοστό 100% δηλαδή εξολοκλήρου υπό την προϋπόθεση υπαγωγής –έγκρισης της αίτησης στο πρόγραμμα.

 

α) το κόστος που απαιτείται για την έκδοση των δύο ενεργειακών πιστοποιητικών.

β) Η αμοιβή συμβούλου έργου σχετικά με την υποβολή της αίτησης, την παρακολούθηση υλοποίησης των παρεμβάσεων  και ολοκλήρωση του έργου έως την τελική εκταμίευση .

γ) Η αμοιβή για τυχόν μελέτες και  έγκριση απαιτούμενων για την ορθή υλοποίηση παρεμβάσεων π.χ. άδεια εργασιών μικρής κλίμακας κ.λπ.

 

 

 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

 

Οι ωφελούμενοι ανάλογα με το ύψος της επιδότησης που δικαιούται αναλαμβάνουν την πληρωμή του υπόλοιπου ποσού με ίδια κεφάλαια ή με δανεισμό με επιδότηση 100% του επιτοκίου ή και τα δύο μαζί.

Σε περίπτωση ίδιων κεφαλαίων αναλαμβάνει ο ωφελούμενος να καταβάλει την προκαταβολή στον προμηθευτή οι οποίοι θα συμψηφιστούν με την εκταμίευση της επιχορήγησης στην εξόφληση των προμηθευτών στο τέλους του έργου.

 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

 

Το επιτόκιο ανέρχεται σε 4% και είναι επιδοτούμενο 100%. Η εισφορά 0,12% επιβαρύνει τον ωφελούμενο .

Η τράπεζα δεν επιτρέπεται να επιβαρύνει τον ωφελούμενο με κόστος διαχείρισης φακέλων.

Η τράπεζα δεν επιτρέπεται να απαιτήσει εξασφάλιση εμπράγματων δικαιωμάτων.

Επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση η δυνατότητα να τεθεί εγγύηση σε όσες περιπτώσεις το επιθυμούν οι πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την πιστοποιητική τους ικανότητα.

Η διάρκεια των δανείων είναι 4,5 ή 6 χρόνια και η επιδότηση επιτοκίου αφορά όλη τη διάρκεια του.

Η δόση του δανείου θα είναι μηνιαία παρέχεται η δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης χωρίς επιβάρυνση του δανειολήπτη.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά ως ημερομηνία έναρξης υποβολής ορίζεται η 28/02/2018 και μέχρι εξαντλήσεις του προϋπολογισμού ανά περιφέρεια.

 

Για να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η αίτηση θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί όλα τα πεδία και να αναρτηθούν ηλεκτρονικά όλα τα δικαιολογητικά. Με την οριστική υποβολή της αίτησης αποδίδεται εξαψήφιος αριθμός ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και δεσμεύεται το σχετικό ποσό για την επιχορήγηση από το πρόγραμμα άμεσης ενίσχυσης καθώς και το ποσό του δανείου από το ταμείο εξοικονομώ ΙΙ και ο αυτών ενημερώνεται μέσω πληροφοριακού συστήματος.

 

Το ποσό παραμένει δεσμευμένο για δύο μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του ανώτερου αριθμού πρωτοκόλλου. Εντός αυτού του διαστήματος θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τυχόν διαδικασίες για την έγκριση του δανείου.

 

Σε περίπτωση που απορριφθεί το δάνειο ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει εκ νέου αίτηση σε άλλη τράπεζα και το ανώτερο ποσό παραμένει δεσμευμένο για τρεις μήνες από την έκδοση του πρωτοκόλλου.

 

Σε περίπτωση που εγκριθεί από την τράπεζα μικρότερο ποσό δανείου έχει το δικαίωμα ο ενδιαφερόμενος να καλύψει το υπόλοιπο ποσό με ίδια κεφάλαια.

Επιτρέπεται η ακύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης οποιαδήποτε στιγμή πριν εκδοθεί απόφαση υπαγωγής χωρίς να χάνει το δικαίωμα επαναυποβολής .

 

 

Σας παραθέτουμε παρακάτω πίνακα με τα στάδια της διαδρομή  του προγράμματος από την υποβολή της αίτησης έως την ολοκλήρωση τους.  

 

 

Το γραφείο μας σε συνεργασία με της τεχνικές εταιρείες AVAND GARDE αναλαμβάνει εξολοκλήρου τη διαχείριση του προγράμματος που αφορά την σύνταξη και υποβολή του φακέλου αίτησης του προγράμματος, την έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού , την παρακολούθηση υλοποίησης των παρεμβάσεων και ολοκλήρωση του έργου έως την τελική εκταμίευση. Η αμοιβή μας επιχορηγείτε 100%  από το πρόγραμμα.

 

Σας συμβουλεύουμε επειδή το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με τον ηλεκτρονικό αριθμό πρωτοκόλλου και θα κλείσει μόλις εξαντληθούν οι πόροι σύμφωνα με την αίτηση υπαγωγής άμεσα να επικοινωνήσετε μαζί μας ώστε να εκδοθεί άμεσα το πρώτο ενεργειακό πιστοποιητικό και να γίνει η προετοιμασία του φακέλου ώστε μέχρι της 28/02/2018 που θα ανοίξει η πλατφόρμα να είστε έτοιμοι ώστε να υποβάλλεται την αίτηση και να υπαχθείτε σίγουρα.

 

Αναστασίου Σοφία